wasana2
wasana2
 
 
 
 

ชื่อทัวร์ :
โปรแกรมเก็นติ้งไฮแลนด์ คาร์เมร่อน ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
ราคาพักเดี่ยว :
บาท 
ราคาพักคู่ : บาท
กำหนดการเดินทาง : กรุณาติดต่อ 074-722143
จองทัวร์
รายละเอียด :
 

เก็นติ้งไฮแลนด์ คาร์เมร่อน ลังกาวี 4 วัน 3 คืน 

วันแรก          ด่านสะเดา-เก็นติ้งไฮแลนด์

07.00    พร้อมกัน ณ ด่านสะเดาพร้อมตรวจคนเข้าเมือง

                                 นำท่านสู่เก็นติ้งไฮแลนด์

เที่ยง                       อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นั่งSKY WAYสู่เก็นติ้ง

เย็น                         อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร......จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก

                                 เสี่ยงโ ชคในบ่อนคาซิโนระดับชาติ

ชมนครแห่งความบันเทิงทั้งอินดอร์และเอ้าท์ดอร์ เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการมากกว่า 500 ชนิด

วันที่สอง                                เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์-คาร์เมร่อนไฮแลนด์

เช้า                          ABF…….จากนั้นนำท่านสู่กัวลาลัมเปอร์

                                ช๊อปปิ้งโรงงานช๊อคดกแลต

                                ถ่ายรูปตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก….สู่จัสตุรัสเมอเดก้า

KL TOWER ถ่ายรูปพระราชวัง อนุสาวรีย์อาสา

ตึกรัสภา

เที่ยง                       อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองใหม่ปุตตราจายา ชมมัสยิสสีชมพู,วังสุลด่าน,

อาคารรัฐสภา

นำคณะสูคาร์เมร่อนไฮแลด์

เย็น                         อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร......จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก

วันที่สาม            คาร์เมร่อนไฮแลนด์-ลังกาวี

เช้า                          อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                                นำท่านชมสวนสตอร์เบอร์รี,ไร่ชา

                                นำท่านชมสวนกุหลาบ

                                นำท่านชมพืชผลเมืองหนาว

เที่ยง                       อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ท่านขึ้นรถสู่ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส....ลงเรือสู่เกาะลังกาวี

เที่ยง                 อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นั่ง กระเช้ากระเช้าเฉียดฟ้า

เย็น                   อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                        นำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

วันที่สี่               ลังกาวี-สตูล

เช้า                   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        นมัสการพระนางมะสุรีย์ และค้นหาตำนานพระ

นางเลือดขาวจากนั้นช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีตลาดกั๊วห์

15.30 น.            ฝากความประทับใจกับการถ่ายภาพ

                        นกอินทรีย์ที่ดาตาลันลัง

16.00 น.            ลงเรือสู่สตูล

อัตรานี้รวม

1. ที่พัก 3  คืน     ห้องละ 2 คน                   2. อาหาร  7  มื้อ            

3 รถนำเที่ยว                                           4. ไกด์นำเที่ยว               

5. ค่าธรรมเนียมด่าน                                6. ประกันภัยการเดินทาง

7. Sky Way ขึ้นเก็นติ้ง                              8. ค่าเรือกัวลาเปอร์ลิส-ลังกาวี-สตูล

9. สวนสตอร์เบอร์รี่

อัตรานี้ไม่รวม

1. บิลล์ใบเสร็จทุกกรณี                

2. ค่าทิปคนขับรถ,เบลล์บอยและไกด์

3. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการ      

4.  เซอร์วิชชาร์ทเดินทางตรงกับวันคัญของมาเลเซีย

5. ค่าเครื่องเล่นบนเก็นติ้ง


wasana2