wasana2
wasana2
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อทัวร์ :
โปรแกรมหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ไป-กลับเรือเฟอร์รี่ เที่ยวเรือหางยาว
ราคาพักเดี่ยว :
บาท 
ราคาพักคู่ : บาท
กำหนดการเดินทาง : ติดต่อคุณปริศนา 081-5417766
จองทัวร์
รายละเอียด :
 

โปรแกรมหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ไป –กลับ เรือเฟอร์รี่  เที่ยวเรือหางยาว

 

 

วันแรก    ท่าเรือปากบารา – หินงาม – ราวี                                                                     (อาหาร- / เที่ยง / เย็น )

09.00 .  คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบาราเจ้าหน้าที่วาสนาทัวร์ให้การต้อนรับ   จัดเก็บสัมภาระลงเรือเฟอร์รี่เมล์  เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ ผ่านหมู่เกาะต่าง ๆ ของฝั่งทะเลอันดามันเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลอันดามันเรือออกเวลา 11.30 น. โดยประมาณ    

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงกล่อง ...(มื้อ1)..ระหว่างการเดินทางนำคณะผ่านชม เกาะไข่ พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์ 

13.00 . คณะเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ จัดเก็บสัมภาระจากนั้นคณะเที่ยวด้วยเรือหางยาว ตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะหินงาม ชมความสวยงามของหาดหินสีดำที่ธรรมชาติต้องแสงอาทิตย์มีประกายแวววาวดุจดั่งหินเจียรไน จากนั้นนำคณะชมปะการังเจ็ดสี บริเวณ ร่องน้ำจาบัง ซึ่งเป็นจุดที่มีปะการังสวยที่สุดของทะเลอันดามัน

15.00 น. นำคณะเดินทางสู่ แหลมราวี ชมชายหาดที่ธรรมชาติได้สรรมาให้คู่กับชายฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณดังกล่าวสามารถที่จะให้คณะได้นั่งเปลเถาวัลย์ที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวสามารถให้คณะดูปะการังน้ำตื้น ณ จุดดังกล่าวได้  

16.00 .   นำคณะเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำชมปะการัง บริเวณชายหาดหน้าที่พัก ตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินเที่ยวรอบๆเกาะศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเลบนเกาะซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  

18.00 .   รับประทานอาหารค่ำ …(มื้อ2)...ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง  เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา                                                                                    (อาหารเช้า / - / - )

07.00 .   รับประทานอาหารเช้า รีสอร์ท..(มื้อ3)... คณะเก็บสัมภาระขึ้นเรือกลับสู่ท่าเรือปากบารา

08.30 น    เตรียมตัวจัดเก็บสัมภาระเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา (เรือออกเวลา 09.00 น.)   

11.00 น.   นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือปากบาราเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

...จบรายการทัวร์..  โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศ

อัตราค่าบริการ  

ประเภท

ราคา

โรงแรม

ผู้ใหญ่                        ท่าน

ท่านละ                        บาท

........................ รีสอร์ท

หรือเทียบเท่า

 

เด็กอายุ 3 – ไม่เกิน 11 ป ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 

คิด 70%ของราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม    

-    ค่าตั๋วเรือ ไป- กลับ                                                  -    ค่าที่พัก 1 คืน                     

-   ค่าอาหาร   3 มื้อ                                                      -   ค่าเรือหางยาวเที่ยวตามเกาะ         

 - ค่าหน้ากากดำน้ำ+ชูชีพ+สน็อกเกิ้ล                           -   ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทยและอื่นๆ           

-   ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวและดูแลตลอดเส้นทาง                        -   ค่าเครื่องดื่ม

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์  ซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากรายการทัวร์   

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก    ที่จ่าย 3  %

 - ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น ( ไม่กำหนดขึ้นอยู่กับความกรุณาของนักท่องเที่ยว )   

 หมายเหตุ      -    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์ เมื่อ

เกิดเหตุ จำเป็น  สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การจลาจล

ต่าง ๆ    

-   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมา จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี

  -    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน

ของบริษัท  หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท  บริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัท  หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท  บริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ

ของบริษัทที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด    

 -  ยกเว้นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 


wasana2