wasana2
wasana2
 
 
 
 

ชื่อทัวร์ :
ปีนัง เมืองแห่งอารยธรรมอันรุ่งเรือง
ราคาพักเดี่ยว :
บาท 
ราคาพักคู่ : บาท
กำหนดการเดินทาง :
จองทัวร์
รายละเอียด :
 

โปรแกรมปีนัง  เช้า - เย็น

- ด่านอำเภอสะเดา จ.สงขลา - เกาะปีนัง  

- ชมไทย / วัดพม่า / วัดเขาเต่า

- รับประทานอาหารเที่ยง    ภัตตาคาร

- ช้อปปิ้งย่านถนนปีนังโร๊ด   /   เลือกซื้อสินค้าที่

อัตรานี้รวม

-  ค่าอาหาร  1  มื้อ (โต๊ะจีน )

-   ค่าเข้าชมสถานที่

-  ค่ารถนำเที่ยว /ค่าธรรมเนียม


โปรแกรมปีนัง 2 วัน 1 คืน 
วันแรก     ด่านอำเภอสะเดา – เกาะปีนัง

- ชมไทย / วัดพม่า / วัดเขาเต่า  /ชม เมืองจอร์จทาวน์ /ป้อมปืนคอนวอลลิส/ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย  อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1  CITI HALL

- รับประทานอาหารเที่ยง     ภัตตาคาร

- ชมปีนังฮิลล์ / เลือกซื้อสินค้าย่านถนนปีนังโร๊ดและห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

- รับประทานอาหารเย็น    ภัตตาคาร/เข้าสู่ที่พัก

อัตรานี้รวม

-  ค่าเรือเฟอร์รี่ สตูล – ลังกาวี

-  ค่าที่พัก  1  คืน

-  ค่าอาหาร  1  มื้อ (โต๊ะจีน )

-   ค่าเข้าชมสถานที่

-  ค่ารถนำเที่ยว /ค่าธรรมเนียม


wasana2